0  produkt
Košík je prázdný
 

Obchodní podmínky pro „Věrnostní program iStores“

Společnosti WESTech CZ s.r.o.

 
 

 

Věrnostní program iStores

 

je věrnostní program pro zákazníky nakupujících v autorizovaných prodejnách Apple „iStores“, které provozuje společnost WESTech CZ s.r.o, reg.: Obchodním registru Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 71521, Sídlo: Keltičkova 1231/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 02396718 (dále jen WESTech CZ s r.o.).

Cílem věrnostního programu je zvyšování kvality v oblasti nabídky a prodeje zboží, se zaměřením na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky maloobchodní sítě iStores.

Všeobecné pravidla a podmínky upravují podmínky pro vznik členství ve „Věrnostním programu iStores“, práva a povinnosti členů „Věrnostního programu iStores“ a společnosti WESTech CZ s.r.o.""

Tato všeobecná pravidla a podmínky „Věrnostního programu iStores“ jsou platné od 1.1.2022.

 

 

Všeobecné pravidla a podmínky členství ve „Věrnostním programu iStores“

 

Čl. 1 Vznik členství ve „Věrnostním programu iStores“

Členem „Věrnostního programu iStores“ může být kterýkoliv zákazník, který splňuje následující podmínky:

1. Je fyzickou osobou starší 18 let s trvalým, přechodným nebo povoleným pobytem na území České republiky. Členem věrnostního programu může být i fyzická osoba - podnikatel nebo obchodní společnost a jiné právnické osoby.

2. Členem „Věrnostního programu iStores“ se může stát zákazník i bez realizace nákupu, když řádně vyplní a čitelně podepíše přihlášku do „Věrnostního programu iStores“. Podepsáním přihlášky zákazník souhlasí s pravidly a podmínkami členství ve „Věrnostním programu iStores“. Zákazník se stává členem „Věrnostního programu iStores“ zaregistrováním v centrální databázi okamžitě po obdržení potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka. Kartu PremiumCard „Věrnostního programu iStores“ získá zákazník ihned po registraci.

3. Za řádně vyplněnou přihlášku se považuje přihláška, v které jsou pravdivě uvedené následující údaje:

a) v případě kdy je zákazník fyzickou osobou: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, den vyplnění přihlášky a podpis,

b) v případě kdy je zákazník fyzickou osobou - podnikatelem: jméno a příjmení / obchodní jméno, místo podnikání, IČO, e-mailová adresa, telefon, den vyplnění přihlášky a podpis,

c) v případě kdy je zákazník právnickou osobou: obchodní jméno, místo podnikání, IČO , e-mailová adresa, telefon, den vyplnění přihlášky a podpis osoby oprávněné konat ve jménu společnosti.

Tyto údaje slouží na zjištění potřeb zákazníků, statistické účely a pod.

 

Čl. 2 PremiumCard Věrnostního programu „iStores“

1. PremiumCard „Věrnostního programu iStores“ je vydána členovi věrnostního programu z důvodu identifikace při uplatňování výhod věrnostního programu. Zákazník získá PremiumCard ihned po vyplnění přihlášky. PremiumCard je aktivovaná do 24 hodin. Každý člen může obdržet a používat jen jednu platnou PremiumCard. PremiumCard je nepřenosná a výhody členství můžou být uplatněné jen při její předložení.

2. „iStores“ PremiumCard je vlastnictvím společnosti WESTech CZ s r.o., členovi Věrnostního programu „iStores“ je po dobu členství zapůjčená na bezplatné používání.

3. „iStores“ PremiumCard není kreditní ani platební karta.

4. „iStores“ PremiumCard může být použitá jen v souladu se Všeobecnými pravidly a podmínkami „Věrnostního programu iStores“ .

5. Držitel PremiumCard by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat společnost WESTech CZ s r.o. (písemně, e-mailem) o změně základních údajů poskytnutých v přihlášce (změna příjmení, bydliště, kontaktního tel. čísla, e-mailu a pod.) z důvodu evidence změn osobních údajů v centrální databázi.

6. Ztrátu nebo odcizení PremiumCard je člen „Věrnostního programu iStores“ povinný nahlásit společnosti WESTech CZ s r.o. (písemně, e-mailem), který zabezpečí její bezodkladné zablokování.

7. Na základě žádosti člena o opětovné vydání nové PremiumCard, mu PremiumCard bude vydaná přímo v některé z prodejen iStores nebo mu bude zaslaná doporučené do vlastních rukou. Na nově vydanou kartu bude členovi připsaný počet bodů rovnající se zůstatku ztracené nebo odcizené karty.

8. Poškození PremiumCard je člen Věrnostního programu „iStores“ povinný oznámit společnosti WESTech CZ s r.o. (písemne, emailem). Následně je povinný odeslat PremiumCard na adresu společnosti WESTech CZ s r.o. V případě zájmu o vydání nové PremiumCard mu bude nová PremiumCard vydaná v některé z prodejen iStores, nebo zaslaná doporučeně do vlastních rukou. Na nově vydanou PremiumCard bude členovi připsaný počet bodů rovnající se zůstatku na poškozené kartě.

 

Čl. 3 Pravidla získávaní bodů a uplatňování slev

1.Body jsou na „iStores“ kartu (PremiumCard) připisované za kompletní sortiment zboží prodávaný v prodejnách „iStores“.

2. Při každé zrealizované nákupní transakci jsou, na základě předložení PremiumCard, členovi připsané na jeho konto věrnostní body odpovídající hodnotě nákupu. Členové věrnostního programu jsou potom odměňováni ve formě slev. Konkrétní hodnota slevy je závislá od výšky získaných věrnostních bodů.

3. Body z PremiumCard není možné zaměnit za hotovost.

4. Při vystavení dobropisu (uznaná reklamace - vrácení peněz), je člen povinný body získané nákupem dobropisovaného zboží vrátit, systém automaticky sníží získané body o dobropisovanou částku.

5. Počet věrnostních bodů je daný přepočítacím koeficientem a aktuálně za každých 1 000 Kč hodnoty nákupu získá člen sto bodů: 1 000 Kč = 100 bodů.

 

Čl. 4 Výhody členství ve Věrnostním programu „iStores“

1. Zákazník si může uplatnit při nákupu na prodejně iStores slevu, přičemž výška slevy je určená jako 10 Kč za sto věrnostních bodů: 100 bodů = 10 Kč sleva.

2. Při každém nákupu s uplatněním slevy je nutné prokázat se s PremiumCard.

Připočítaný je počet bodů rovnající se skutečne zaplacené hodnotě nákupu.

V případě, že člen věrnostního programu nemá při nákupu PremiumCard, je možné tento nákup zrealizovat na základě předloženého dokladu totožnosti. Personál prodejny vyhledá PremiumCard v systému ručně podle jejího držitele.

3. Společnost WESTech CZ s r.o. si vyhrazuje právo v osobitých případech upravit podmínky připisování bodů na PremiumCard a jejich uplatnění při nákupech vybraných produktů.

 

Čl. 5 Další výhody členství ve Věrnostním programu „iStores“

1. Členové Věrnostního programu “iStores“ můžou využívat exkluzivní nabídky jen pro držitele PremiumCard.

2. Členové Věrnostního programu „iStores“ si můžou uplatnit reklamaci bez předložení pokladního dokladu na zboží zakoupené po 1.1.2022. Podmínkou je, že zboží bylo zakoupené na PremiumCard.

3. Pravidelná informovanost o probíhajících akcích.

4. Aktuální seznam všech výhod pro členy věrnostního programu je uvedený na webové stránce www.istores.cz

Čl. 6 Ochrana osobních údajů

Společnost WESTech CZ s r.o. zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností. Osobní údaje o Zákaznících jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"). Osobní údaje jsou data podle ustanovení § 4 písm. 1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "osobní údaje"). Člen svým souhlasem s těmito obchodními podmínkama dává společnosti WESTech CZ s.r.o. svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, i se zpracováním údajů o nákupech zboží a služnách vykonaných členem, které v průběhu členství ve Věrnostním programu "iStores" může společnost WESTech CZ s.r.o. získat (například druh a množství zakoupeného zboží, počet bodů atd.) Tyto osobní údaje mohou být zpracované výlučně pro účelý členství ve Věrnostním programu "iStores", to znamená pro potřeby řádného plnění závazků vyplývajících z členství ve Věrnostním programu "iStores" společností WESTech CZ s.r.o. a pro potřeby zjišťování chování se zákazníků na trhu s cílem zkvalitnění nabídky zboží a služeb zákazníkům, hlavně členům Věrnostního programu "iStores". Člen souhlasí hlavně s tím, aby společnost WESTech CZ s.r.o. sama, nebo prostřednictvím zprostředkovatele zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní údaje v písemné a elektronické formě uchovávala, shromažďovala, uspořádávala, vyhledávala, prohledávala, využívala, kombinovala, přeskupovala atd. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný během trvání členství ve Věrnostním programu "iStores". Souhlas je možné kdykoliv odvolat podepsaným písemným oznámením adresovaným společnosti WESTech CZ s.r.o., přičemž společnost je oprávnění na základě souhlasu zpracovávat osobní údaje až do času doučení odvolání souhlasu se zpracováním osovních údajů.

 

Čl. 7 Zánik členství ve Věrnostním programu „iStores“

Členství ve Věrnostním programu „iStores“ zaniká:

1. Doručením písemné žádosti člena o zrušení členství ve Věrnostním programu „iStores“, zaslaného společně s PremiumCard do společností WESTech CZ s.r.o. Zánikem členství ve Věrnostním programu „iStores“ zákazník ztrácí právo využívat výhody plynoucí z členství ve Věrnostním programu „iStores“ a právo využít neuplatněné body. V případě opětovného nabytí členství ve Věrnostním programu „iStores“, tento zákazník nemá nárok na žádné výhody vyplývající z předcházejícího členství.

2. Vyloučením člena z Věrnostního programu „iStores“ v případě zjištění porušování Všeobecných podmínek a pravidel Věrnostního programu „iStores“. O vyloučení zákazník obdrží písemné vyrozumění, přičemž v tomto případě ztrácí všechny neuplatněné body a zároveň mu zanikají všechny výhody vyplývající z členství ve Věrnostním programu „iStores“. Zákazník, který byl vyloučený z Vérnostního programu „iStores“, nemá nárok na nabytí opětovného členství.

3. Smrtí člena Věrnostního programu „iStores“, anebo jeho vyhlášením za mrtvého.

 

Čl. 8 Všeobecné a závěrečné ustanovení

1. Členství ve Věrnostním programu „iStores“ a výhody s ním spojené nejsou právně vymahatelné a převoditelné.

2. Společnost WESTech CZ s.r.o. , si vyhrazuje právo kdykoliv z obchodních anebo jiných důvodů změnit Všeobecné podmínky a pravidla Věrnostního programu „iStores“ , poskytované slevy a pravidla jejich získávání. O těchto změnách budou členové Věrnostního programu „iStores“ informovaní písemně anebo v prodejnách „iStores“.

3. Společnost WESTech CZ s.r.o. , si vyhrazuje právo na ukončení Věrnostního programu „iStores“ . Termín ukončení oznámí v dostatečném předstihu svým zákazníkům písemně anebo v prodejnách „iStores“.

4. Tyto Všeobecné podmínky a pravidla Věrnostního programu „iStores“ nabývají platnost od 1.1.2022

5. Tyto Všeobecné podmínky a pravidla Věrnostního programu „iStores“ platí v kamenných prodejnách „iStores“ a na online obchodu www.istores.cz.

 

Kontakt na zákaznícké centrum iStores věrnostního programu:
WESTECH CZ s.r.o,, Keltičkova 1231/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Infolinka: vp@istores.cz

 

 

 

 

K provozování našeho webu www.istores.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více info...