Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKlES

internetového obchodu iStores.cz

 

 

1. OBECNÉ

 

1.1.Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového Obchodu (dále jen "Zásady") jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Zákazníky Internetového Obchodu.

 

1.2.Provozovatelem Internetového Obchodu je společnost:

WESTech CZ, s.r.o.

Keltičkova 1231/31, 710 00, Ostrava

Reg. Krajský soud v Ostravě, odd. C vložka 71521

IČO:02396718

DIČ: CZ02396718

Telefonický kontakt +420 246 031 188, email: eshop@istores.cz - dále jen "Provozovatel", který je zároveň Prodávajícím

 

1.3. Osobní údaje o Zákaznících jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"). Osobní údaje jsou data podle ustanovení § 4 písm. 1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "osobní údaje").

 

1.4.Provozovatel se zavazuje obzvlášť pečlivě chránit zájmy subjektů, kterých se údaje týkají a zvlášť garantuje, že zjištěné údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, shromažďování na konkrétní a legitimní účely a že tyto údaje nejsou podrobeny dalšímu zpracování neslučitelné s těmito účely; relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovány a uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování.

 

1.5.Veškeré pojmy, sousloví a zkratky vyskytující se na této webové stránce a začínající velkým písmenem (např. Prodejci, Internetový Obchod, Elektronická Služba) by měly být chápány v souladu s definicí v Obchodních Podmínkách Internetového Obchodu, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu www.istores.cz .

 

1.6. Provozovatel si je vědom významu ochrany soukromí klientů a chrání nejen uživatele internetového obchodu, ale i klienty, kteří poskytli Provozovateli své osobní údaje pomocí jiných komunikačních kanálů, t.j .:

a)    internetové stránky https://www.facebook.com a všechny ostatní webové stránky označené nebo společně označené značkou Facebook (včetně subdomén, mezinárodních verzí widgetů a verzí pro mobilní telefony), jejichž provozní zásady se řídí předpisy, které jsou k dispozici zejména na stránce https: /www.facebook.com/legal/terms, kterou poskytla společnost Facebook Inc. nebo Facebook Ireland (dále jen "Servis Facebook").

b)    funkce Facebook Lead Ads I, která je určena na přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Provozovatele.

c)    pravidla ochrany a využití osobních údajů jsou Servisem Facebooku a jsou k dispozici na stránce https: /Iwww.facebook.com/policy.php. Provozovatel nemá vliv na obsah a regulaci právních předpisů společnosti Facebook, včetně osobních údajů.

d)    aplikace umožňující Provozovateli provádět reklamní kampaně ve službě Facebook včetně soutěží Limited (dále též "Facebooková služba"), včetně prostřednictvím služby.

 

2. ÚČEL A OBLAST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1. Účel, rozsah a údaje zákazníka zpracovávány Provozovatelem vyplývají vždy ze souhlasu

Zákazníka nebo právních předpisů a jsou upřesněny opatřeními přijatými ze strany Provozovatele internetového obchodu. Například, pokud si Zákazník během objednávky vybere osobní odběr namísto doručení kurýrem, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem uzavření a realizace Kupní smlouvy, ale už nebudou předány dopravci zajišťujícímu doručení zásilek z pověření Provozovatele.

 

2.2.Osobní údaje Zákazníka budou zpracovány Provozovatelem zejména za účelem:

a)    provozování internetového obchodu,

b)    uzavření a realizace Kupní smlouvy nebo dohody o poskytnutí služeb (např. Účet - současně s realizací Kupní smlouvy si Zákazník vytváří uživatelský účet), a

c)    k obchodním a marketingovým potřebám Provozovatele včetně nabídky obchodu a služeb.

 

2.3.Osobné údaje Zákazníka mohou být zpracovávány také na zasílání obchodních zpráv Zákazníkovi prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů a dalších elektronických prostředků dle zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a to zejména pro účely analytické a statistické, propagační a marketingové a za účelem účasti Zákazníka v marketingových soutěžích organizovaných Provozovatelem.

 

2.4.Osobní údaje budou zpracovávány Provozovatelem po dobu trvání aktivního Účtu Zákazníka, případně po dobu nutnou pro účely poskytování služeb Provozovatelem, resp. do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

2.5.Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo oznámeny třetím osobám, a to zejména osobám na základě smluvní dohody s Provozovatelem (dále jen "Příjemci"). Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států. Možní příjemci Osobních Údajů zákazníka:

 

a)    v případě Zákazníka, který vybere pro doručení zásilky z internetového obchodu poštu nebo kurýrní službu, poskytne Provozovatel shromážděné osobní údaje Zákazníka konkrétnímu dopravci nebo zprostředkovateli, který má na starosti doručení zásilky jménem Provozovatele.

 

b)    v případě zákazníka, který vybere pro uhrazení objednávky provedené v Internetovém Obchodě platební metodu elektronickou formou nebo platební kartou, poskytne Provozovatel shromážděné osobní údaje Zákazníka konkrétnímu subjektu realizující tyto platby pro internetový obchod. Provozovatel může zpracovávat všechny osobní údaje, které Zákazník uvede při uzavření Kupní smlouvy, případně v registračním formuláři k založení Účtu v internetovém obchodě a při každé jeho aktualizaci, zejména v rozsahu uvedení: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát), adresa bydliště / působení / sídla (pokud se liší od doručovací), číslo bankovního účtu. V případě Zákazníka, který není spotřebitelem, může Provozovatel navíc zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Zákazníka. Dále může Provozovatel zpracovávat tzv. Programové údaje, které slouží k identifikaci Zákazníka, a to v rozsahu přístupových údajů k Účtu, zákaznického čísla Účtu, data transakce (nákupu), identifikace nakoupeného zboží včetně počtu kusů zboží a celkové ceny za položku

 

2.6. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné.

 

2.7. Poskytnutí osobních údajů může být nezbytné pro uzavření a realizaci Dohody o poskytnutí Služeb. Vždy je však rozsah potřebných údajů pro uzavření příslušné smlouvy poskytován v rámci jiných komunikačních kanálů v Obchodních podmínkách nebo na stránkách internetového obchodu.

 

2.8. Podkladem pro zpracování osobních údajů Zákazníka je realizace smlouvy, v níž vystupuje jako smluvní strana nebo plnění požadavků Zákazníka před uzavřením smlouvy. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb Provozovatele je důvodem k takovému zpracování zavádění právně legitimních cílů sledovaných Provozovatelem. Jako právní legitimní cíl je považován zejména přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb Provozovatele.

 

2.9. Provozovatel nezpracovává informace týkající se preferencí Zákazníka.

 

3. PRÁVA NA KONTROLU, PŘÍSTUP K VLASTNÍM ÚDAJŮM A MOŽNOSTI JEJICH ÚPRAVY

 

3.1. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. právo získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, právo získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

3.2. Každá osoba má možnost uplatnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména práva na přístup ke svým vlastním osobním údajům, práva požadovat jejich aktualizaci, opravu nebo vymazání, a také právo vnést námitku v případech uvedených v ustanoveních uvedeného zákona.

 

3.3. Zákazník je dále oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Provozovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Správci. V případě podezření na porušení svých práv je Zákazník oprávněn se obrátit na Provozovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

4. OBCHODNÍ INFORMACE

 

4.1. Provozovatel má technickou možnost vzdálené komunikace se Zákazníkem (např. E-mailové zprávy).

 

4.2. Obchodní informace týkající se obchodní činnosti Provozovatele nebo spolupracujících subjektů mohou být zaslány pouze se souhlasem Zákazníka. Zasílání Newsletteru se realizuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.3. Pro realizaci odesílání Newsletteru mohou být osobní údaje zpracovány i za účelem marketingových produktů a služeb subjektů, se kterými Provozovatel spolupracuje.

 

4.4. Obchodní informace budou zasílány Provozovatelem prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů a dalších elektronických prostředků dle zákona o elektronických komunikacích, a to zejména pro účely propagační a marketingové, analytické a statistické a za účelem účasti Zákazníka v marketingových soutěžích organizovaných Provozovatelem.

 

4.5. Obchodní informace budou zasílány Provozovatelem po dobu trvání aktivního Účtu Zákazníka, případně po dobu nutnou pro účely poskytování služeb Provozovatelem, resp. do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních informací.

 

4.6. Zákazník je oprávněn v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

 

4.7. V případě podezření na porušení svých práv je Zákazník oprávněn se obrátit na Provozovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

5. SOUBORY COOKlES

 

5.1. V Internetovém Obchodě využíváme technologie ukládající a získávající přístup k informacím na počítači nebo na jiném zařízení Zákazníka připojeném do sítě (zejména s použitím souborů cookies) s cílem poskytovat Zákazníkovi maximální pohodlí při nakupování přes Internet, a to jak pro statistické účely, tak kvůli přizpůsobení zájmem Zákazníka zasílaných reklamních nabídek včetně reklam partnerů a inzerentů Provozovatele. Údaje týkající se návštěvy v podobě názvu domény webové stránky, ze které byl Zákazník připojen na internetový obchod, druhu prohlížeče, druhu operačního systému, adresy IP, jiných informací přenášených prostřednictvím protokolu http, mohou být zapisovány automaticky během návštěvy Zákazníka na stránkách Internetového obchodu. Kromě toho může Provozovatel zpracovávat provozní údaje nebo informace o umístění zařízení, jejichž prostřednictvím byl otevřen internetový obchod.

 

5.2. Soubory cookie to jsou malé datové soubory, odesílané serverem a zapisovány v zařízení Zákazníka (obvykle na pevném disku počítače nebo na mobilním zařízení). Shromažďují se v něm informace, které může internetový obchod potřebovat pro přizpůsobení se způsobu jeho užívání Zákazníkem a ke sběru statistických údajů týkajících se internetového obchodu např. jaké stránky byly navštíveny, jaké části byly uloženy a také údaje o doméně poskytovatele internetových služeb nebo země původu návštěvníka bez zapisování jakýchkoliv údajů ohledně identifikace Zákazníka, a to i přesto, že tyto informace mohou mít někdy povahu osobních údajů, to znamená údajů umožňujících připsání určitého chování konkrétnímu uživateli. Technologie přechovávající a získávající přístup k identitě Zákazníka umožňuje zapisování preferencí přihlášeného Zákazníka.

  

5.3. Soubory cookies používané v internetovém obchodě slouží především na jeho přizpůsobení obsahu stránek preferencím Zákazníka a navýšení použitelnosti a personalizace obsahu webových stránek.

 

5.4. Soubory cookies používané v internetovém obchodě stránkách internetového obchodu jsou neškodné jako pro Zákazníka, tak pro počítač / konečné zařízení používané Zákazníkům, proto doporučujeme jejich nezakazování v prohlížečích. Soubory cookies neslouží k získání jakýchkoliv citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies na stránkách internetového obchodu nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatele webových stránek ani k zneužití přihlašovacích údajů k Účtu. Na stránkách internetového obchodu jsou 2 typy souborů cookies: relační, které jsou zapsány na počítači nebo přenosném zařízení Zákazníka do okamžiku odhlášení nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče) a trvalé, které jsou uchovávány na zařízení Zákazníka po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do okamžiku jejich manuálního odstranění na internetovém prohlížeči.

 

5.5.Soubory cookies používané v Internetovém Obchodě:

NezbytnéJejich přítomnost je nezbytná pro správnou funkci webových stránek. Umožňují vhodnou reakci na akci Zákazníka.VnitřníPoužívané pro interní účely. Umožňuje provozovateli zlepšit webové stránky na základě způsobu použití Zákazníkem.

NezbytnéJejich přítomnost je nezbytná pro správnou funkci webových stránek. Umožňují vhodnou reakci na akci Zákazníka.VnitřníPoužívané pro interní účely. Umožňuje provozovateli zlepšit webové stránky na základě způsobu použití Zákazníkem.

Typ Popis
Nezbytné Jejich přítomnost je nezbytná pro správnou funkci webových stránek. Umožňují vhodnou reakci na akci Zákazníka.
Vnitřní Používané pro interní účely. Umožňuje provozovateli zlepšit webové stránky na základě způsobu použití Zákazníkem.

5.6. Další skupinu představují soubory cookies třetích stran (např. Goodle Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky, určité služby či cookies operátora reklamních systémů, které jsou v Internetovém Obchodě provozovány). Tyto soubory cookies jsou řízeny třetími stranami a Provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápis těchto dat. Více informací na téma cookies používaných Google Analytics - webový nástroj používaný internetovým obchodem na analýzu statistik webových servisů (mj. Report demografických údajů a zájmů), nachází se v "Ochraně soukromí Google Analytics".

 

5.7. Zákazník může změnit způsob používání souborů cookie prohlížečem včetně zablokování nebo odstranění těch, které souvisejí s internetovým obchodem (a jinými webovými stránkami). Pokud to chcete udělat, musí změnit nastavení prohlížeče nebo aplikace. Metody odstranění se liší podle použitého webového prohlížeče. Informace o tom, jak odstranit soubory cookie, by měly být umístěny na kartě "Nápověda" webového prohlížeče.

 

5.8. Například v prohlížeči internet Explorer cookies lze upravovat z nabídky: Nářadí -> Možnosti internetu -> Soukromí; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nářadí -> Možnosti -> Soukromí; zatímco v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Pokročilé nastavení -> Soukromí -> Nastavení obsahu -> Soubory cookies. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na používané verzi prohlížeče.

 

5.9. Detailní informace o nastavení cookies na mobilním telefonu nebo jiném přenosném zařízení je možné nalézt v příručce.

 

5.10. Omezení používání souborů cookies na konkrétním zařízení znemožňuje nebo výrazně omezuje řádné využívání internetového obchodu, například je spojeno s nemožností zachování relace přihlášení.

 

6. KONTAKT S PROVOZOVATELEM

 

6.1. Zákazník se může kdykoliv přímo spojit s Provozovatelem zasláním příslušné písemné nebo elektronické zprávy na adresu Provozovatele uvedené v odst. 1.

 

6.2. Provozovatel uchovává korespondenci se Zákazníkem pro statistické účely a co nejdříve reaguje na otázky, také z hlediska reklamačních řízení a přijatých rozhodnutí na základě zprávy o možných administrativních zásazích na určeném účtu. Adresy a údaje, které jsou shromažďovány tímto způsobem, nebudou použity pro komunikaci se Zákazníkem na jiný účel než k realizaci objednávky.

 

6.3. Jestliže se Zákazník kontaktuje naši společnost za účelem provedení určitých činností (např. Podání reklamace) pomocí formuláře, může Provozovatel opětovně požádat Zákazníka o sdělení údajů, včetně osobních, např. ve formě jména, příjmení, emailové adresy atd., za účelem potvrzení identity Zákazníka a umožnění zpětného kontaktu se Zákazníkem v konkrétním případě. Výše uvedené se týká stejných údajů, včetně osobních, které byly dříve poskytnuty Zákazníkem a s jejichž zpracováním souhlasil. Poskytnutí těchto údajů není povinné, ale může být nutné k vytvoření činnosti nebo k získání informací, o které má Zákazník zájem.

 

7. BEZPEČNOST

 

7.1. Provozovatel používá technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávání přiměřené rizikům a kategoriím údajů zahrnutých do ochrany, zvláště pak zajišťuje data před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, převzetím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a také změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

 

7.2. Provozovatel vhodným způsobem poskytuje následující technická opatření bránící nepovolaným osobám získávání a úpravu osobních údajů zaslaných elektronickou cestou:

  1. a)    Zajištění souborů dat proti neoprávněnému přístupu.
  2. b)    Certifikát SSL na stránkách internetového obchodu, na kterých jsou poskytovány údaje Zákazníků.
  3. c)    Šifrování údajů potřebných k autorizaci Zákazníka
  4. d)    Přístup k účtu pouze po zadání individuálního loginu a hesla.

Každý Zákazník však nese odpovědnost za uchování svého individuálního loginu a hesla a dalších údajů o Účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

 

8.1. Na stránkách internetového obchodu mohou být odkazy na jiné webové stránky. Provozovatel vyzývá, aby po otevření jiných webových stránek se Zákazník seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů k nim uvedeným. Tyto Zásady se týkají pouze internetového obchodu iStores.cz. Provozovatel není propojen s provozovateli webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž stránky odkazují na webové stránky iStores.cz. nebo na které odkazují iStores.cz, ani k nim není přiřazen. Provozovatel výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, nebo zdrojů, které odkazují na webové stránky iStores.cz nebo na které odkazují webové stránky iStores.cz. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoliv produkty nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů jakékoli třetí strany, na které odkazují webové stránky iStores.sk, protože tyto webové stránky a zdroje třetích stran vlastní a provozují nezávislé subjekty. Nepodporujeme žádné z jakýchkoliv produktů nebo služeb, ani jsme nečiníme žádné kroky k potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou dávány k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany, a nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky ve věci bezpečnosti jakýchkoli informací (včetně kreditních karet a dalších osobních informací), které můžete poskytnout třetí straně nebo které od vás může třetí strana požadovat prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany či jiným způsobem.

 

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu změnit tyto Zásady. To může nastat mimo jiné z následujících důležitých důvodů:

  1. a)    změny stávajících platných předpisů, zejména v rámci ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronicky nebo upravujících práva spotřebitelů, ovlivňujících naše práva a povinnosti nebo práva a povinnosti Zákazníka;
  2. b)    rozvoj funkčnosti nebo elektronických služeb závislý na pokroku internetové technologie, včetně použití / zavedení nových technologických nebo technických řešení ovlivňujících rozsah Zásad.

 

8.3. Provozovatel vždy umístí na stránkách internetového obchodu informaci týkající se změn v Zásadách. Při každé nové verzi Zásad bude uvedeno nové datum. V případě pochybností nebo rozporu mezi Zásadami a souhlasem poskytnutým Zákazníkem bez ohledu na pravidla Zásad, souhlas poskytnutý Zákazníkem a právní předpisy jsou vždy základem pro stanovení rámce pro výkon činností. Tento dokument je však obecného charakteru, slouží pouze pro informaci (není smlouvou nebo pravidlem)

 

8.4.Tato verze Zásad platí od dne 25.05.2018.

Upravit souhlasy s používáním souborů cookies

Buďte jako první informováni
o našich novinkách

Zavolajte námZavolajte nám
Potřebujete poradit?

Pondělí až pátek
09:00 hod. - do 17:00 hod.: +420 246 031 188

Kde nás najdete?

Forum Nová Karolina Ostrava

Jantarová 3344/4,
702 00 Ostrava

Detail provozu

Atrium Flora Praha

Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha

Detail provozu

Galerie Harfa Praha

Českomoravská 2420/15a,
190 00 Praha

Detail provozu

OC Futurum Hradec Králové

Brněnská 1825/23A,
500 09 Hradec Králové

Detail provozu

Aupark Shopping Center Hradec Králové

Gočárova třída 1754/48a,
500 02 Hradec Králové

Detail provozu

Galerie Šantovka Olomouc

Polská 1,
779 00 Olomouc

Detail provozu

OC Breda & Weinstein Opava

U Fortny 49/10,
746 01 Opava

Detail provozu

OC Centro Zlín

3. května 1170, Zlín,
763 02 Zlín

Detail provozu

Avion Bratislava

Ivanská cesta 16,
821 04 Bratislava

Detail provozu

Nivy Bratislava

Mlynské Nivy 3,
821 09 Bratislava

Detail provozu

VIVO! Bratislava

Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava

Detail provozu

City Arena Trnava

Kollárova 20,
917 01 Trnava

Detail provozu

Aupark Piešťany

NItrianska 7555/18,
92101 Piešťany

Detail provozu

Promenada Nitra

Napervillská 5,
949 01 Nitra

Detail provozu

MLYNY Nitra

Štefánikova trieda 61,
949 01 Nitra

Detail provozu

TULIP Martin

Pltníky 2,
036 01 Martin-Záturčie

Detail provozu

Europa SC Banská Bystrica

Na Troskách 25,
974 01 Banská Bystrica

Detail provozu

RGB Liptov

Kamenné pole 4449/3,
031 01 Liptovský Mikuláš

Detail provozu

Galéria Lučenec

Námestie Republiky 5994/32,
984 01 Lučenec

Detail provozu

Forum Poprad

Námestie Sv. Egídia 3290/124,
058 01 Poprad

Detail provozu

Novum Prešov

Námestie legionárov 15267/1,
080 01 Prešov

Detail provozu

Optima Košice

Moldavská cesta 32,
04011 Košice

Detail provozu

Aupark Košice

Námestie Osloboditeľov,
040 01 Košice

Detail provozu
Apple payMaster cardVisaEssoxPayout
FacebookInstagramYoutubeTwitter

© Copyright 2024 WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava
Všechna práva vyhrazena.

SCR technologies s.r.o.