Podmínky online výkupu

Podrobné pravidla programu „Vyměň svoje staré zařízení za nové online“ (dále jen „Program“)

Všeobecné informace Organizátor Programu: společnost WESTech CZ, s. r. o., reg.: Obchodní registr Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 71521, Sídlo: Keltičkova 1231/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 02396718 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Programu“). Účastníkem Programu (dále jen "Účastník") se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem s místem bydliště nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v Programu. V případě účasti osoby mladší 18 let se může zúčastnit jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučené osoby v pracovním vztahu s Organizátorem Programu, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i blízké osoby a osoby v jakýkoliv příbuzenském vztahu s těmito osobami, zejména osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník (dálen jen „Občanský zákoník“).


1. Podmínky Programu (musí být splněné kumulativně):

 • Zakoupené zařízení iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV nebo AirPods prostřednictvím e-shopu www.istores.cz (dále jen „Zařízení“)
 • Koupí Zařízení se rozumí uzavření kupní smlouvy, které předmětem je nové Zařízení prodej starého funkčního zařízení


2. Všeobecné informace:

 • V e-shopu www.istores.cz si Účastník vybere nové Zařízení, na které Účastník vytvoří objednávku s platbou na dobírku. Do poznámky objednávky Účastník zadá „online výkup“, tak aby Organizátor měl na vědomí, že Účastník má zájem o uplatnění hodnoty starého zařízení na nákup nového Zařízení. Do objednávky může Účastník přidat i jiné zboží, či doplňkové služby pro nové Zařízení, jako prodloužená záruka nebo pojištění proti poškození a odcizení.
 • Na stránce vykup.istores.cz Účastník zvolí typ a model starého funkčního zařízení, které chce Účastník odprodat. Účastníkovi se zobrazí orientační výkupní cena, která bude upřesněná servisním technikem po podrobné prohlídce. Způsob odevzdání starého zařízení je prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora.
 • Účastník klikne na tlačítko Výkup online a vyplní požadované údaje a to:

Informace o zařízení

 1. Model zařízení – povinné
 2. IMEI/Sériové číslo vykupovaného zařízení - povinné

Osobní údaje

 1. Oslovení - povinné
 2. Titul – volitelné
 3. Křestní jméno – povinné
 4. Příjmení – povinné
 5. Rodné číslo – povinné
 6. Číslo OP - povinné
 7. Doklad vydal – povinné
 8. Platnost dokladu – povinné
 9. Ulice a číslo - povinné
 10. Město - povinné
 11. Stát - povinné
 12. PSČ - povinné
 13. Státní občanství - povinné
 14. Místo narození - povinné

Kontaktní údaje

 1. E-mailová Adresa – povinné
 2. Telefonní číslo – povinné

Jiná adresa vyzvednutí zařízení (volitelné) 

 1. Ulice a číslo – povinné
 2. Město – povinné
 3. PSČ – povinné

Údaje o objednávce na uplatnění výkupu

 1. Číslo objednávky – povinné
 2. Zároveň Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly Programu, vyjádří s tímto zpracováním svůj souhlas a rovněž potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.
 • Po odeslání žádosti o výkup Účastník dostane na e-mailovou adresu potvrzení o zaevidovaní žádosti o výkup starého zařízení a všechny další potřebné informace. Spolu s potvrzením do e-mailu dostane Účastník i odkaz na tyto pravidla Programu. Způsob odevzdání starého zařízení je prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora. Účastník musí na starém zařízení odstranit účet iCloud, vypnout službu Find my iPhone a současně ho musí resetovat do výrobního nastavení. Účastník musí staré zařízení řádně zabalit (Organizátor doporučuje poslat staré zařízení v originálním obalu - není to však podmínkou). Za škodu, která vznikne následkem použití chybného, nevhodného nebo nedostatečného obalu zásilky, nese odpovědnost Účastník. Staré zařízení, které bude k Organizátorovi doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškození při přepravě zpět,  nemůže Organizátor odeslat nazpět Účastníkovi přes službu kurýr, přičemž o dané skutečnosti bude Účastník bezodkladně informován.
 • Po prohlídce starého funkčního zařízení servisním technikem bude Účastník kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu o finální výkupní ceně starého funkčního zařízení, které Účastník odprodává. V případě akceptace výkupní ceny ze strany Účastníka, Organizátor zašle Účastníkovi Kupní smlouvu na odkoupení starého funkčního zařízení. V případě, když Účastník neakceptuje výkupní cenu, Organizátor zašle Účastníkovi staré zařízení prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora a stornuje objednávku na koupi nového Zařízení.
 • Organizátor má výhradní právo odmítnout vykoupení starého zařízení a to zejména, ne však výlučně, z důvodů jeho celkové či podstatné nefunkčnosti nebo jiného špatného technického stavu. Organizátor má v sporných případech právo vyžádání si pokladního či jiného dokladu související se starým zařízením.
 • Organizátor není povinný zasílat více upozornění - a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycený příjemcovým poskytovatelem služeb jako SPAM, či Organizátor nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.
 • Nové zařízení bude Účastníkovi zaslané na dobírku, o čem bude informovaný e-mailem. Při přebírání nového Zařízení je Účastník povinný odevzdat kurýrovi vytištěnou a vlastnoručně podepsanou Kupní smlouvu na staré zařízení.

3. Popis uplatnění hodnoty starého zařízení na nákup nového Zařízení:

 • Zakoupením nového Zařízení a prodáním svého starého funkčního Zařízení, je Organizátor povinný  odečíst výkupní cenu starého zařízení od kupní ceny nového Zařízení. Účastník je povinný Organizátorovi uhradit jen rozdíl mezi kupní cenou nového Zařízení a výkupní cenou starého zařízení.
 • V rámci Programu, si Účastník nemůže nárokovat vyplacení výkupní ceny starého zařízení.
 • V rámci Programu, si Účastník nemůže nárokovat vyplacení převyšující výšky výkupní ceny starého zařízení (t.j. v případě kdy je výška výkupní ceny starého zařízení vyšší jak kupní cena nového Zařízení).
 • V rámci Programu Organizátor vykoupí jen jedno staré funkční zařízení od Účastníka na jednu vytvořenou objednávku Účastníkem.
 • V případě, kdy Účastník využije svoje právo od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí nového Zařízení odstoupit, vzniká právo Organizátora odstoupit od Kupní smlouvy na výkup starého zařízení. V tomto případě je Účastník povinný vrátit nové Zařízení Organizátorovi a Organizátor je povinný vrátit Účastníkovi staré zařízení a rozdíl mezi kupní cenou nového Zařízení a výkupní cenou starého zařízení. Pro vyloučení jakýkoliv pochybností, Účastníkovi pro tento případ nevzniká nárok na vrácení celé kupní ceny nového Zařízení.

4. Účastník je povinný po nákupu uschovat pokladní doklad nebo fakturu prokazující nákup Zařízení. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od Organizátora účetní doklad prokazující nákup Zařízení a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum zakoupení Zařízení a specifikaci Zařízení. Bez uvedených údajů nebudou účetní doklady považované za platné.

5. Organizátor Programu je oprávněný v případech podezření, že se Účastník dopustil podvodného konání v rámci Programu, požadovat další ověření. Účastník je povinný doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10tich kalendářních dní v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout v sporných případech, zda Účastník splnil nebo nesplnil všechny pravidla pro účast v Programu. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné konání Účastníka v rámci Programu, má Organizátor právo tohoto Účastníka z Programu vyloučit.

6. Odesláním žádosti o výkup vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Programu a zavazuje se je plně dodržovat a dále Účastník prohlašuje, že se obeznámil se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly.

7. Vymáhání účasti v Programe soudní cestou je vyloučeno.

8. Další informace týkající se zpracování osobních údajů Organizátorem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese: ochrana osobních údajů. 

9. Organizátor nenese jakoukoliv zodpovědnost za případné škody způsobené Účastníkovi v souvislosti s účastí v Programu.

10. Organizátor Programu si ve výjimečných a celkem odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Program ukončit. Organizátor je oprávněný změnit pravidla Programu či technické nebo organizační zabezpečení Programu a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Programu na webových stránkách www.istores.cz.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost WESTech CZ, s. r. o., reg.: Obchodní registr Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 71521, Sídlo: Keltičkova 1231/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 02396718 („WESTech“) zpracovává jako provozovatel osobní údaje účastníků Programu.

Společnost WESTech může zpracovat Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • Identifikační údaje, kontaktní údaje

Osobní údaje jsou zpracované na účely:

 • Registrace účastníka, organizace a vyhodnocení Programu a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel Programu v souvislosti s účastí v Programu. Osobní údaje na tento účel jsou zpracované na základě smlouvy uzavřené s účastníkem Programu, a to po dobu trvání Programu a následně po dobu nutnou k ochraně práv společnosti WESTech v souvislosti s Programem, a to po dobu 3 let od ukončení Programu, kterého se účastník zúčastnil. V případě neposkytnutí osobních údajů pro tento účel se nebudete moci Programu zúčastnit.
 • Prezentace výsledků Programu, které se účastník zúčastnil, v medií a reklamních materiálů. Osobní údaje na tento účel zpracovává WESTech na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.
 • Marketingové účely, tj. nabídka obchodu a služeb WESTech, včetně zasílaní informací o organizovaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jako i zasílaní obchodních oznámení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje na tento účel zpracovává WESTEch na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.


Účastník je oprávněný kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Organizátora, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotknutá. V souvislosti se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných nebo nesprávných údajů,
 • právo na vymazaní údajů,
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo žádat omezení zpracování,
 • právo začít konaní před orgánem dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací najdete na ochrana osobních údajů.
 • další práva stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Dále mate právo namítat proti zpracovaní z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situaci. Krom uvedených společností, můžou být poskytnuté osobní údaje dále zpřístupněné dalším společnostem ze skupiny WESTech. V rámci zpřístupnění osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny nedochází k přenosu osobních údajů do třetí země. Poskytnuté osobní údaje můžou být dále zpřístupněné kurýrským společnostem a poskytovatelům dalších služeb v této oblasti, jako zprostředkovatelem nebo jako dalším zprostředkovatelem, a to jen v rozsahu potřebném na poskytovaní daných služeb v této oblasti. Dalšími příjemci můžou být oprávněni zaměstnanci společnosti WESTech a její důvěryhodní poskytovatelé služeb.

Vypočítejte si orientační výkupní cenu zařízení online na vykup.istores.cz

Buďte jako první informováni
o našich novinkách

Zavolajte námZavolajte nám
Potřebujete poradit?

Pondělí až pátek
09:00 hod. - do 17:00 hod.: +420 246 031 188

Kde nás najdete?

Forum Nová Karolina Ostrava

Jantarová 3344/4,
702 00 Ostrava

Detail provozu

Atrium Flora Praha

Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha

Detail provozu

Galerie Harfa Praha

Českomoravská 2420/15a,
190 00 Praha

Detail provozu

OC Futurum Hradec Králové

Brněnská 1825/23A,
500 09 Hradec Králové

Detail provozu

Aupark Shopping Center Hradec Králové

Gočárova třída 1754/48a,
500 02 Hradec Králové

Detail provozu

Galerie Šantovka Olomouc

Polská 1,
779 00 Olomouc

Detail provozu

OC Breda & Weinstein Opava

U Fortny 49/10,
746 01 Opava

Detail provozu

OC Centro Zlín

3. května 1170, Zlín,
763 02 Zlín

Detail provozu

Nivy Bratislava

Mlynské Nivy 3,
821 09 Bratislava

Detail provozu

Avion Bratislava

Ivanská cesta 16,
821 04 Bratislava

Detail provozu

VIVO! Bratislava

Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava

Detail provozu

City Arena Trnava

Kollárova 20,
917 01 Trnava

Detail provozu

Promenada Nitra

Napervillská 5,
949 01 Nitra

Detail provozu

MLYNY Nitra

Štefánikova trieda 61,
949 01 Nitra

Detail provozu

Europa SC Banská Bystrica

Na Troskách 25,
974 01 Banská Bystrica

Detail provozu

RGB Liptov

Kamenné pole 4449/3,
031 01 Liptovský Mikuláš

Detail provozu

Galéria Lučenec

Námestie Republiky 5994/32,
984 01 Lučenec

Detail provozu

Forum Poprad

Námestie Sv. Egídia 3290/124,
058 01 Poprad

Detail provozu

Novum Prešov

Námestie legionárov 15267/1,
080 01 Prešov

Detail provozu

Aupark Košice

Námestie Osloboditeľov,
040 01 Košice

Detail provozu
Apple payMaster cardVisaEssoxPayout
FacebookInstagramYoutubeTwitter

© Copyright 2024 WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava
Všechna práva vyhrazena.

SCR technologies s.r.o.